اين ‌بيمه نامه، کليه‌ زيان‌‌هاي‌ ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌سوزي‌، انفجار، ترکيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود. کليه اشخاص به اين بيمه نامه نياز دارند. اين بيمه. نامه خطراتي هچون فوت،نقص عضو،هزينه هاي پزشکي و خسارات مالي را تحت پوشش قرار ميدهد.(برگرفته از سايت بيمه ايران)
   
       
 بيمه مسئوليت آتش سوزي با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممکن است خطرات در يکي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
فوت نقص عضو هزينه هاي پزشکي خسارت مالي فهرست مطالب خسارات تحت پوشش بيمه مسئوليت آتش سوزي شرايط عمومي يا متن بيمه نامه در واقع مفاد قرارداد فيمابين بيمه گر و بيمه گزار بوده که به امضاي بيمه گر رسيده و تحويل بيمه گزار مي گردد.کليه جزئيات بيمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظايف و تعهدات بيمه گر و بيمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و ساير موارد در آن درج گرديده است.شرايط عمومي بسته به نوع بيمه نامه صادره مي تواند يک يا چندين صفحه باشد و همچنين شرايط عمومي در هرنوع بيمه نامه ثابت مي باشد.
(برگرفته از سايت بيمه ايران)
 
   
                           

طراحی و تولید توسط Radisan.com