حادثه موضوع اين بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح , نقص عضو , از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.
   اتفاقات و خطرهاي پيش بيني نشده ممکن است در هر سفر و براي هر کسي رخ دهد. در اين زمانها، گردشگران معمولا قربانيان نخست هستند و مهمترين دليل آن عدم آشنايي با محيط مي باشد.
 
    
هميشه قبل از سفر يک کپي از تمامي مدارک مهم تهيه کنيد. اين مدارک شامل: گذرنامه، ويزا، اطلاعات بليط و رزرو هتل مي باشد. در صورت گم شدن و يا به سرقت رفتن اين مدارک، شما مي توانيد با در دست داشتن کپي، کارها را پيگيري کرده و سفر خود را ادامه دهيد.
  اتفاق هيچ وقت خبر نمي کند. در مسافرت هنگام راه رفتن نيز بايد مراقب باشيد، زيرا يک ليز خوردن،تصادف کردن، از جايي پرت شدن، همه همه مي تواند دوران مسافرت شما را به گذراندن در بيمارستان ختم کند.  
  حداقل يك هفته قبل از سفر بيمه نامه حوادث مسافرتي خود و اعضاي خانواده را تهيه نماييد اين بيمه نامه با توجه به تعهدات از قيمت مناسبي برخوردار است و با توجه به پوشش تمام نقاط دنيا براي كليه سفرهاي داخلي و خارجي مناسب است و اين بيمه نامه شامل سرمايه عمر ، غرامت  نقص عضو و هزينه پزشكي مي باشد.