بيمه عمروسرمايه گذاري يا توشه آخرت؟

آيا ميتوان بيمه عمروسرمايه گذاري را به توشه آخرت خود تبديل كرد؟  بابيمه نامه عمر و سرمايه گذاري هميشه از لحاظ اقتصادي زنده ايد و اين بيمه نامه ميتواند توشه آخرت باشد.

در مورخه 1388/10/12 خانمي بعنوان بيمه گذار و بيمه شده خود را نزد بيمه كارآفرين بيمه نمود و 100% منافع اين بيمه نامه در صورت فوت را درمانگاه خيريه صالخ قرارداد

حق بيمه سال اول 2.652.420 ريال و مجموع حق بيمه سه سال اول با ضريب تعديل 10% معادل 8.817.350 ريال گرديد

متاسفانه بيمه شده قبل از شروع سال چهارم بيمه نامه در 43 سالگي در اثر حادثه فوت مي نمايد و مجموع سرمايه حادثه و اندوخته بيمه نامه تا روز فوت معادل 296.171.100 ريال ميگرديد

كه طي يك فقره چك تقديم درمانگاه خيريه صالح گرديد.

اين بيمه نامه چند وجهي در حيات و ممات منافعي دارد كه ميتواند علاوه بر پوششهاي مختلف در حيات بيمه شده و تامين امنيت مالي براي اعضاي خانواده ، اجر اخروي نيز بدنبال داشته باشد

روحش شاد

 

 تاریخ انتشار: 1391/12/22
طراحی و تولید توسط Radisan.com