به منظور تأمين بيمه ‌اي جامعه پزشكي كشور، بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان از سال 1365 و براي نخستين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه گرديده است. اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد. بر اساس قانون بيمه، حق بيمه اين بيمه نامه با توجه به نوع شغل و ضريب بروز صدمه تعيين مي شود كه در صورت عدم بروز خسارت تخفيفات قابل توجهي در تجديد بيمه نامه در اختيار وي قرار مي گيرد.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)
     
 تعهدات بيمه گر :

بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار ، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت اسناد و مدارک مورد نياز، نسبت به پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه ، طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام نمايد.
1- تعهد بيمه گر در قبال هر يک از بيماران،معادل مبلغي است که از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين ميگردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در جدول مشخصات اين بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
2- اگر مرجع قانوني ذيصلاح بيمه گذار را به پرداخت ديه محکوم کند تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت ، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مذکور در قانون مجازات اسلامي يا حداکثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بيمه ونامه ، هر کدام که کمتر باشد خواهد بود.
3- در مواردي که مسئوليت بيمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد، بيمه گر مي تواند قبل از صدور راي از سوي مراجع قانوني با تحصيل موافقت بيمه گذار و مدعي/مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام کند.
4- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد
5- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تاديه شده توسط بيمه گر اول مي باشد.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)

     
وظايف و تعهدات بيمه گذار :

بيمه گذار موظف است :
1- حق بيمه اين بيمه نامه و الحاقيه هاي بعدي را نقدا بپردازد،مگر اينکه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
2- در انجام امور پزشکي کليه ضوابط و مقررات و موازين حاکم بر اين حرفه را رعايت نموده و وظايف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.
3- اسناد و مدارک مربوط به خدمات پزشکي انجام شده در مورد هر بيمار را نگهداري نموده و در صورت درخواست بيمه گر آنها را در اختيار وي قرار دهد.
4- به محض اطلاع از هرگونه ادعاي خسارت در خصوص مسئوليت هاي موضوع اين بيمه نامه مراتب را کتبا به بيمه گر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امکانات با بيمه گر همکاري نمايد.
5- بدون موافقت کتبي بيمه گر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران خسارت نشود، در غير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.(برگرفته از سايت بيمه ايران)

     
                                                                                                             
برگشت به صفحه بيمه مسئوليت                                                                               
   
                                               

طراحی و تولید توسط Radisan.com