اين بيمه نامه مناسب ترين راه براي جبران غرامت حوادث پيش بيني نشده براي کليه‌ مراجعين‌ به‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌، دست‌اندرکاران و صاحبان‌ اين‌ مجموعه‌‌ها مي باشد. صاحبان‌ اماکن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها، سالن‌هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظتي‌، گاهي‌ با حوادثي‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌‌هاي‌ پزشکي‌ مراجعه مي‌شود، مواجه‌ مي‌گردند.از اين جهت تهيه بيمه‌نامه مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌ براي ايشان ضروري است.(برگرفته از سايت بيمه ايران)
   
   

 بروز حوادث‌ متنوع‌ و پرمخاط‌ره‌ براي کليه‌ مراجعين‌ به‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌ مشکلات‌ عديده‌اي‌ براي‌ دست‌اندرکاران و صاحبان‌ اين‌ مجموعه‌‌ها پديد مي‌‌آورد. صاحبان‌ اماکن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها، سالن‌هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظتي‌، گاهي‌ با حوادثي‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌‌هاي‌ پزشکي‌ مراجعين‌ مي‌شود، مواجه‌ مي‌گردند که‌ مناسب‌ترين‌ راه‌ براي‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پيش‌بيني‌ نشده‌، تهيه بيمه‌نامه مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌ است‌. مدت بيمه‌نامه با توافق بيمه‌گذار و بيمه‌گر از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پايان اعتبار بيمه‌نامه مي‌باشد. (برگرفته از سايت بيمه ايران)

 
درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

طراحی و تولید توسط Radisan.com