اين بيمه نامه به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در مراكز آموزشي صادر مي‌شود.مسئوليت افرادي كه در مراكز آموزشي مشغول به كار يا تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراكز مي‌باشد. از اين رو در صورتي كه براي يكي از افراد در زمان حضور در مركز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراكز مي‌باشد.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)      
اهداف بيمه نامه چه کساني به اين بيمه نامه نياز دارند شرح خطرات و خسارات تحت پوشش شرايط عمومي و اختصاصي بيمه نامه شرايط و فرآيند فسخ بيمه نامه مسئوليت افرادي که در مراکز آموزشي مشغول به کار يا تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراکز مي‌باشد. از اين رو در صورتي که براي يکي از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراکز مي‌باشد. بيمه‌نامه مسئوليت مديران مراکز آموزشي به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در مراکز آموزشي صادر مي‌شود.  کليه مديران مراکز آموزشي در قبال استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز آموزشي به اين بيمه نامه نياز دارند. فهرست مطالب مخاطبين بيمه مسئوليت مديران مراکز آموزشي با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممکن است خطرات در يکي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد: فوت نقص عضو هزينه پزشکي فهرست مطالب خسارات تحت پوشش بيمه مسئوليت مديران مراکز آموزشي شرايط عمومي يا متن بيمه نامه در واقع مفاد قرارداد فيمابين بيمه گر و بيمه گزار بوده که به امضاي بيمه گر رسيده و تحويل بيمه گزار مي گردد.کليه جزئيات بيمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظايف و تعهدات بيمه گر و بيمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و ساير موارد در آن درج گرديده است.(برگرفته از سايت بيمه کارآفرين)
     
   
                           
درخواست مشاوره اختصاصي رايگان               

طراحی و تولید توسط Radisan.com