بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي

بر اساس شرايط اين نوع بيمه، مسئوليتهاي مدني شرکتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق کنوانسيون C.M.A تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.
در گذشته اين نوع بيمه نامه صرفا توسط بيمه گران خارجي ارائه مي گرديد و در نتيجه ارز قابل توجهي از کشور خارج مي شد. شرکت سهامي بيمه ايران در سال
1366 در راستاي سياستهاي دولت اسلامي و در جهت مقابله با فشارهاي اقتصادي بيگانگان طرح بيمه اي فوق را بر اساس پول رايج کشور (ريال) به اجرا گذارد و در عين برتري کيفي بر بيمه نامه هاي خارجي کليه شرکتهاي حمل و نقل بين المللي کشور را تحت پوشش بيمه اي خود درآورد.(برگرفته از سايت بيمه ايران)

 

 بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي

مطابق اين طرح مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي در قبال صاحبان کالا بر اساس شرايط بارنامه هاي هوايي صادره و کنوانسيون ورشو تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.

 طرح تضمين تعهدات شرکتهاي حمل و نقل بين المللي
در اين طرح تعهدات شرکتهاي حمل و نقل بين المللي در قبال گمرک ايران در زمينه حقوق و عوارض گمرکي عمليات ترانزيت کالا تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد. بيمه ايران با اجراي طرح بيمه اي ياد شده نقش موثري در حل مشکلات شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايفا نموده است، اجراي اين طرح موجب توسعه صنعت ترانزيت کالا در کشور گرديده که مستقيما در توسعه اقتصادي و سياسي کشور تأثيرگذار است.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)

 
حدود و ميزان تعهد بيمه گر

حدود و ميزان تعهدات بيمه گر در قبال خسارتها و يا هزينه هايي که مسئوليت جبران آن  به عهده بيمه گذار مي باشد بشرح زير است:

1- در مورد مجموعه محمولاتي که براي آنها قبض رسيد انبار صادر شده و در انبار بيمه گذار استقرار يافته است حداکثر معادل پانصد ميليون ريال .

2- براي خسارت وارد به کالا در هر حمل حداکثر معادل مبلغ دويست ميليون ريال.

3- بيمه گذار مي تواند با جلب موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي ميزان تعهد بيمه گر در يک حمل را افزايش دهد.

4- هزينه هاي لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگيري ازتوسعه خسارت پس از وقوع حوادثي که زيان حاصله از آن درتعهد بيمه گر باشدحداکثر معادل ارزش محموله .
5- هزينه دادرسي و دفاع از بيمه گذار در رابطه با دعاوي مطرح شده در مراجع قضايي.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)

   
بيمه مسئوليت حمل ونقل کالاي داخلي
کالايي که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل کشور از شهري به شهر ديگر جابجا مي‌شوند، تحت عنوان بيمه‌‌هاي داخلي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.(برگرفته از سايت بيمه ايران)
   
 
                                               
 
                                                                                                                      
   

طراحی و تولید توسط Radisan.com