برخي از بيمه گذاران  و استفاده کننده از خدمات بيمه اي کارگزاري (سامانه سيناد) در  سالهاي اخير در بيمه هاي درمان تکميلي و عمروحوادث گروهي

وزارت راه و شهر سازي
(شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور)
  بازنشستگان صنعت فولاد
سازمان بازرسي استان تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
(31 استان بمدت 5 سال)
 شرکت توليد نيروي جنوب شرق    
 شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)
  شرکت توليد نيروي مرکزي صبا    
شرکت توليد نيروي زاگرس
(زير مجموعه سنا)
  شرکت توليد نيروي جنوب غرب صبا       شرکت توليد نيروي آذرخش

 شرکت برق و انرژي پيوند گستر پارس

   
 شرکت مولد نيروي خرم آباد
(زير مجموعه سنا)
 شرکت صنايع برق و انرزي صبا    
 شرکت بهره برداري و تعميرات سنا
(زيرمجموعه سنا)
 نيروگاه شهيد مدحج اهواز     بانک گردشگري 
 نيروگاه سيکل ترکيبي خرمشهر     سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران 
 نيروگاه سيکل ترکيبي چابهار     دانشگاه تهران 
 نيروگاه سيکل ترکيبي قم     دانشگاه صنعتي شريف 
 نيروگاه جهرم    دانشگاه صنعتي اميرکبير
 دانشگاه امام حسين      دانشگاه تربيت مدرس
 دانشگاه شاهد      دانشگاه علامه طباطبايي
 دانشگاه پيام نور  
(بالغ بر 500 واحد بمدت 7 سال)
    دانشگاه علوم پزشکي تهران
 شركت ساختماني معلم      دانشگاه علوم پزشکي ايران
 شرکت پيوند گستر      دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
 ستاد عالي امور مساجد کشور      دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز
 صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت      دانشگاه شهيد بهشتي
 نهاد كتابخانه هاي كشور       دانشگاه علم و صنعت ايران
سازمان چاپ و انتشارات پيام نور       انجمن صنفي کارفرمايي کارگزاران رسمي بيمهطراحی و تولید توسط Radisan.com