بيمه گذاران و بيمه شدگان اين کارگزاري با دسترسي رايگان به سامانه اختصاصي سيناد (سامانه يکپارچه نظارت و ارزيابي درمان) از مزاياي ذيل بهره مند ميشوند:
- مدير رفاه بيمه گذار کل مراحل تحويل تا پرداخت مدارک درماني بيمه شدگان سازمان را در دسترسي پنل اختصاصي خود در سامانه سيناد رصد نموده و ميتواند گزارشهاي بسيار متنوعي را دريافت نمايد.
- بيمه شده ميتواند از دسترسي اختصاصي خود در سامانه سيناد کل فرآيند ارزيابي و کسورات و فرانشيز و تعرفه هاي اعمال شده تا مبلغ پرداخت شده به همراه تاريخ انجام آنها مشاهده نموده و در صورت اعلام نقص براي هر هزينه در سامانه سيناد ، همانجا نسبت به رفع نقص آن اقدام نموده يا نسبت به هزينه هاي پرداخت شده درخواست بررسي مجدد ثبت نمايد.
- بيمه شدگان در سامانه سيناد نيازي به گرفتن کپي قبل از تحويل مدارک خود به شرکت بيمه جهت بايگاني خود نداشته و کليه مدارک تحويلي آنها در سامانه در دسترسي بيمه شدگان بصورت اسکن رنگي در اختيارشان خواهد بود.
- گزارشات بيمه شدگان کاهشي و افزايشي و خروجي حق بيمه ماهانه جهت جلوگيري از مغايرت با شرکت بيمه توسط سامانه سيناد.
 

 
طراحی و تولید توسط Radisan.com