قانون مسئوليت مدني
‌مصوب 7 ارديبهشت 1339 (‌کميسيون مشترک دادگستري مجلسين)
‌ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي
يا مال
يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌که به موجب قانون براي
افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول
جبران خسارت ناشي از عمل خود‌مي‌باشد.
 
 بر اساس ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون «تملک آپارتمان ها»، مدير يا مديران ساختمان، در آپارتمان ها، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي ساختمان هستند. توجه داشته باشيد که طبق ماده 5 آيين نامه ياد شده، مجمع عمومي در آپارتمان ها، زماني تشکيل مي شود که تعداد مالکان ساختمان از سه نفر بيشتر باشد. در اولين جلسه مجمع عمومي ساختمان، پس از تعيين رئيس مجمع، مدير يا مديراني براي ساختمان انتخاب خواهند شد.  
موضوع بيمه نامه : بيمه مسئوليت مديران ساختماني در قبال ساکنين ، مالکين ، مستاجرين و اشخاص ثالث مجتمع اداري، تجاري و يا مسکوني بدين معني که چنانچه در نتيجه سقوط اشياء در محوطه اطراف ساختمان , حوادث آسانسور , حوادث ناشي از بکارگيري نظافتچي در مشاعات ، حوادث ناشي از آتش سوزي مشاعات ، ترکيدگي لوله ، نشت لوله هاي آب در مشاعات و ريزش چاه فاضلاب و پارکينگ خسارتي وارد آيد بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم طبق راي مراجع قضايي نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.
تبصره : در رابطه با پوشش پارکينگ وجود دوربين و نگهبان الزامي است . و هرگونه خسارت ناشي از تصادف و سرقت کلي و جزيي اعم از خط ، خش ، خوردگي استثناء مي باشد.
 تعهدات قابل ارائه در اين بيمه نامه ( غرامت فوت و نقص عضو ، هزينه هاي پزشکي و خسارات مالي ) و بر مبناي درخواست متقاضي مشخص مي گردد
 حداکثر تعهدات بيمه گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکوني ، تجاري و يا اداري 5 برابر تعهدات در هر حادثه (جاني ومالي) تعيين مي گردد

 
 مسئوليت حوادثي كه به عنوان نمونه ميتواند بر اساس قوانين فوق بر عهده مدير يا مديران ساختمان بوده و در صورت وقوع مدير ساختمان ملزم به جبران خسارت خواهد بود:
1- آتش سوزي ساختمانها حتي در واحدهاي اختصاصي و مشاعات و انباري و پاركينگ و پشت بام
2- سقوط آسانسور
3- برق گرفتگي در مشاعات
4- سقوط سنگ از نما يا اشياء از پشت بام
5- حادثه در داخل ساختمان بدليل مشكل فني مثل لقي پله
جهت استعلام نرخ و شرايط ، فرم پيشنهاد بيمه نامه را تکميل و به يکي از روشهاي مندرج در تماس با ما ارسال فرماييد
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com