بيمه مسئوليت مدني مدير آپارتمانها در قبال همسايگان و اشخاص ثالث
قانون مسئوليت مدني
‌مصوب 7 ارديبهشت 1339 (‌کميسيون مشترک دادگستري مجلسين)
‌ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي
يا مال
يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌که به موجب قانون براي
افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول
جبران خسارت ناشي از عمل خود‌مي‌باشد.
 
 بر اساس ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون «تملک آپارتمان ها»، مدير يا مديران ساختمان، در آپارتمان ها، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي ساختمان هستند. توجه داشته باشيد که طبق ماده 5 آيين نامه ياد شده، مجمع عمومي در آپارتمان ها، زماني تشکيل مي شود که تعداد مالکان ساختمان از سه نفر بيشتر باشد. در اولين جلسه مجمع عمومي ساختمان، پس از تعيين رئيس مجمع، مدير يا مديراني براي ساختمان انتخاب خواهند شد.  

 
 مسئوليت حوادثي كه به عنوان نمونه ميتواند بر اساس قوانين فوق بر عهده مدير يا مديران ساختمان بوده و در صورت وقوع مدير ساختمان ملزم به جبران خسارت خواهد بود:
1- آتش سوزي ساختمانها حتي در واحدهاي اختصاصي و مشاعات و انباري و پاركينگ و پشت بام
2- سقوط آسانسور
3- برق گرفتگي در مشاعات
4- سقوط سنگ از نما يا اشياء از پشت بام
5- حادثه در داخل ساختمان بدليل مشكل فني مثل لقي پله