دارندگان ماشين آلات راهسازي ، ساختماني و صنعتي مي توانند خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه ناشي از مسئوليت آنها باشد را با اين بيمه نامه جبران نمايند. بديهي است رانندگان اين ماشين الات بايد داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعاليت مشخص شده تحت پوشش است. به دليل اينكه اينگونه ماشين الات داراي پلاك شهرباني نيستند اجازه تردد در مكانهاي خارج از پروژه را ندارد.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)
 
 

    بازار هدف اين بيمه نامه، کليه دارندگان ماشين آلات راهسازي، ساختماني، و کشاورزي هستند که ماشين آلات خود را در يک محدوده بسته (مانند يک پروژه راهسازي، يک پروژه ساختماني، يا يک زمين کشاورزي که حدود آن مشخص است) بکارگيري کرده و نگران هستند که در اثر بکارگيري اين ماشين آلات، آسيب بدني يا صدمه مالي به اشخاص ثالث وارد آيد و سبب احراز مسئوليت مدني آنها براساس رأي مراجع قضايي ذي صلاح گردد.
 عمده ترين موارد عدم تعهد بيمه گر در اين بيمه نامه عبارت است از:

بکارگيري راننده / اپراتوري که گواهينامه معتبر و مرتبط با اين نوع ماشين آلات نداشته باشد، خسارت ناشي از تردد شهري و بين شهري ماشين آلات، خسارت ناشي از آسيب بدني وارد به کارکنان و عوامل پروژه اي که بيمه گذار با اين گونه ماشين آلات در آنها فعاليت مي کند، خسارت ناشي از صدمه وارد به اموال کارفرما يا پروژه اي که بيمه گذار با اين گونه ماشين آلات در آنها فعاليت مي کند، خسارت ناشي از بروز حادثه در حين کار براي کارکنان و عوامل بيمه گذار.
   
    در اين بيمه نامه، بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، مسئوليت مدني راننده / اپراتور خود را مشروط به داشتن گواهينامه معتبر و مرتبط براي کار با اين ماشين آلات در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش درآورد. در هر حال، اعلام مشخصات رانندگان / اپراتورهاي اين ماشين آلات هنگام صدور بيمه نامه الزامي است.
 
                           

طراحی و تولید توسط Radisan.com