گروهي
بيمه حوادث گروهي براي تعداد بيش از ده نفر صادر مي‌شود و شرايط آن با توجه به نياز بيمه گذار تنظيم مي‌گردد. در اين بيمه، بيمه‌گذار مي‌تواند افرادي را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي براي مدت يک سال بيمه نمايد. حق بيمه در اين قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلي که 75% افراد را شامل مي‌شود تعيين مي‌گردد .(برگرفته از سايت بيمه ايران)
 
بيمه حوادث خانواده
در اين بيمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه، کليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگي دائم (کلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گذار مي‌باشد.
(برگرفته از سايت بيمه ايران)

 

 
 بيمه دانشجويان
در اين نوع قرارداد دانشجويان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شرکت بيمه ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذکر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌کننده شرايط و حق بيمه مي‌باشد.
(برگرفته از سايت بيمه ايران)
 
 
 
 بيمه مهدکودک‌ها
در اين نوع قرارداد کودکان مهدکودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شرکت بيمه  و سازمان آموزش و پرورش و يا سازمان بهزيستي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذکر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌کننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.
(برگرفته از سايت بيمه ايران)
   
 بيمه کارکنان دولت
در اين نوع بيمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي براي مدت يک سال بيمه مي‌شوند. حق‌بيمه اين بيمه بر اساس بخشنامه‌هاي صادره از طرف دولت تعيين مي‌شود.
(برگرفته از سايت بيمه ايران)
   بيمه حوادث نوروزي
در اين بيمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه، کليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطيلات نوروزي در داخل و خارج از کشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگي دائم (کلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گذار مي‌باشد
.(برگرفته از سايت بيمه ايران)