براساس قانون هر شخصي که در نتيجه فعاليت روزمره خود باعث ايجاد خسارت به اشخاص ديگر شود موظف است خسارت وارده را جبران کند. بر اساس اين طرح، مسئوليت مدني کارفرمايان ناشي از حوادثي که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آيد و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود، تحت پوشش بيمه اي قرار ميگيرد بدين معني که چنانچه در جريان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدني به کارکنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط توسط بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان مي باشد.از آنجائيکه ارتباط قراردادي بين کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع يا محدود کننده مسئوليت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهاي ناشي از حوادث کار نمي باشد، اين بيمه نامه کليه کارکنان شاغل را اعم از رسمي، پيماني، روزمزد، قراردادي که بصورت تمام وقت يا پاره وقت در محدوده مورد بيمه فعاليت دارند را تحت پوشش بيمه اي دارد
(برگرفته ازسايت بيمه ايران)       
انواع بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان:
  1. واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي
  2. پروژه هاي ساختماني
  3. پروژه هاي عمراني


       

بيمه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارگران واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي :

اين بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان را در مقابل خسارت هاي جاني وارد به کارگران فعال واحدهاي توليدي و صنعتي تحت پوشش قرار مي دهد. به اين شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت يا جرح شرکت بيمه هزينه هاي مالي خسارت وارده را جبران مي کند.کارگاهها و کارخانه ها مي توانند کارکنان خود را بدون ذکر نام تحت پوشش اين بيمه نامه قرار دهند ولي اگر ليست اسامي را اعلا م کنند حق بيمه آنها ارزان تر خواهد شد.

     
بيمه مسئوليت کارفرما درمقابل کارگران پروژه هاي ساختماني:

اين بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان و پيمانکاران ساختماني را در مقابل خسارت هاي جاني وارد به کارگران ( و در صورت تمايل به اشخاص ثالث) را تحت پوشش قرار مي دهد. به اين شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت يا جرح شرکت بيمه غرامت فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشکي خسارت وارده را جبران مي کند.در پروژه هاي ساختماني بخاطر ماهيت اين پروژه ها و متغير بودن کارکنان ، معمولا بيمه نامه بصورت بي نام کارگران را تحت پوشش قرار ميدهد.
   
 
                                                       
طراحی و تولید توسط Radisan.com