بيمه نامه مسئوليت مديران فني عبارت از جبران خسارت بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد .(برگرفته از سايت بيمه ايران)    
     ادعاهاي حقوقي عليه مراکز درماني به علل عدم کارآيي ، فقدان ، نقائص در امکانات پزشکي ، تجهيزات فني ، تأسيساتي ، تغذيه نادرست در مدت معالجه ، مداوا ، جراحي و دوران بستري بيمار که منجر به خسارات بدني بيماران و اشخاص ثالث ( مراجعين ، عيادت کنندگان و ... ) گردد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد  حدود تعهدات بيمه متناسب با قوانين وضع شده کشور و بدون محدوديت در بيمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها و کليينيکهاي سراسر کشور مي توانند پس از تکميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شرکت سهامي بيمه ايران اقدام نمايند .(برگرفته از سايت بيمه ايران)

 

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

طراحی و تولید توسط Radisan.com