موضوع اين بيمه نامه ،شامل بيمه كيفيت محصول و خسارت وارده ناشي از استفاده محصول كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد، بنا به درخواست بيمه گزار مي باشد.رشته بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا مشتمل بر 3 زيررشته عملكرد عايق رطوبتي،توليدكنندگان و شركتهاي گازي ميباشد. همچنين كليه توليد كنندگان كالا (جهت مصرف كنندگان كالا و افراد ثالث) به اين بيمه نامه نياز دارند. (برگرفته ازسايت بيمه ايران)
     
رشته بيمه مسئوليت توليد کنندگان کالا مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
  • بيمه مسئوليت ناشي از توليد(شرکت هاي گازي)
    موضوع اين بيمه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده کالا مي‌باشد که در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در کالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
  • بيمه مسئوليت ناشي از توليد(گارانتي عايق هاي رطوبتي)
    اين بيمه به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از عدم عملکرد صحيح عايق‌هاي رطوبتي (گارانتي عايق‌هاي رطوبتي) صادر مي‌شود.
  • بيمه مسئوليت ناشي از توليد(توليدکنندگان)
    موضوع اين بيمه نامه ،شامل بيمه کيفيت محصول و خسارت وارده ناشي از استفاده محصول که در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در کالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد، بنا به درخواست بيمه گذار مي باشد.
(برگرفته ازسايت بيمه ايران)
     
   
                           

طراحی و تولید توسط Radisan.com