بيمه مرکزي گزارش نسبت و سطوح توانگري مالي شرکت بيمه را منتشر کرد

 بيمه مركزي گزارش نسبت و سطوح توانگري مالي شركت بيمه را منتشر كرد
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف حاكميتي، قانون تاسيس، قوانين و اسناد بالادستي كشور و ماموريت هاي نظارتي، به منظور شفاف سازي وضعيت مالي و تعهدات شركت هاي بيمه در قبال بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگري مالي شركتهاي بيمه در سال 1391 را به شرح زير اعلام نمود:

به گزارش اداره کل روابط عمومي بيمه مرکزي، از مجموع شرکت‌هاي بيمه فعال در صنعت بيمه، وضعيت توانگري مالي تعداد 18 شرکت شامل بيمه هاي ايران، آسيا، دانا، البرز ،اتکايي امين، اتکايي ايرانيان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سينا، کارآفرين، ما، اميد، ايران معين، آرمان، آسماري و ميهن در سطح مطلوب يعني"سطح يک" قرار دارد. "سطح يک"  توانگري بدين معناست که شرکت هاي مذکور توانائي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنه را دارا مي باشند. لازم به ذكر است  بيمه گذاران بايد در انتخاب بيمه گر خود  علاوه بر سطح توانگري، سطح خدمات رساني هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگي خدمات در سطح کشور را نيز مورد توجه قرار دهند.

  از مجموع شرکت هاي بيمه فعال در صنعت بيمه، وضعيت توانگري مالي تعداد 4 شرکت شامل بيمه هاي پارسيان، رازي، کوثر و نوين در "سطح دو" قرار دارد. "سطح دو"  توانگري بدين معناست که شرکت­هاي مذکور توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي  بايد جهت رسيدن به وضعيت مطلوب از نظر مقررات، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت نمايند لذا بيمه مركزي  از شرکت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي  نموده است تا پس از بررسي و تاييد، جهت اجرا به شرکت هاي مشمول ابلاغ گردد.

  از مجموع شرکت هاي بيمه فعال در صنعت بيمه وضعيت توانگري مالي تعداد 3 شرکت شامل بيمه هاي توسعه، دي و معلم در "سطح چهار" قرار دارد. سطح چهار" توانگري بدين معناست که اين شرکت‌ها در ايفاي تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و بايد ظرف مهلت حداکثر يکسال نسبت به ترميم و تقويت وضعيت مالي، افزايش سرمايه و انجام  اقدامات مشخصي ( يک يا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هيات مديره، کاهش هزينه‌ها، اصلاح روش‌هاي محاسبه حق بيمه‌ها، محدود نمودن فعاليت عمليات صدور برخي شعب، تغيير اعضاي هيئت مديره و همچنين  برنامه ترميم وتقويت مالي‌ خود تنظيم و پس از تائيد بيمه مرکزي اجرا  نمايند.

  لازم به ذكر است شركت هايي كه سطح يك توانگري را احراز نکرده اند درصورتي كه  در مهلت مقرر، نسبت به تهيه و ارايه برنامه بهبود وضعيت توانگري مالي خود اقدام نكنند؛ از سوي بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه با محدوديت هاي شديدتري روبرو خواهند شد.

 منظور از سطوح توانگري طبق آئين نامه 69 موارد زير است :‌
سطح 1: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با 100 درصد و بيشتر است.
سطح 2: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از 70 درصد و كمتر از100 درصد است.

سطح 3: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از 50 درصد و كمتر از 70 درصد است.
سطح 4: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از 10 درصد و كمتر از 50 درصد است
سطح 5 : ‌مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه كمتر از 10 درصد است.

   

 

شركت بيمه نسبت توانگري مالي(درصد) نوع شركت سطح
ملت 241 خصوصي يك
سينا 159 خصوصي يك
البرز 143 خصوصي يك
کارآفرين 130 خصوصي يك
ايران 119 دولتي يك
ميهن 118 خصوصي يك
سامان 114 خصوصي يك
پاسارگاد 113 خصوصي يك
دانا 111 خصوصي يك
آ‎سيا 104 خصوصي يك
رازي 94 خصوصي دو
كوثر 92 خصوصي دو
پارسيان 92 خصوصي دو
نوين 71 خصوصي دو
دي 42 خصوصي چهار
معلم 40 خصوصي چهار
توسعه 35 خصوصي چهار
حافظ 193 مناطق آزاد يك
آسماري* 93715 مناطق آزاد *
اتکايي امين* 1509 اتكايي *
اتکايي ايرانيان* 1288 اتكايي *
آرمان * 813 خصوصي *
ايران معين* 520 مناطق آزاد *
اميد * 492 مناطق آزاد *
ما * 447 خصوصي *

 

 

* اضافه مي نمايد علت اينکه نسبت توانگري شرکت هاي بيمه آسماري، بيمه اتکائي امين و اتکائي ايرانيان،آرمان، ايران معين، اميد و ما در مقايسه با ساير شرکت هاي بيمه بالا تر است  عمدتا "به تازه تاسيس بودن و يا پرتفوي و حجم  حق بيمه کم و در نتيجه پائين بودن ريسک صدور بيمه  آنها بر مي گردد.

درصد توانگري مالي شركتهاي بيمه

 

لينک خبر از سايت بيمه مرکزي
 تاریخ انتشار: 1392/09/07
طراحی و تولید توسط Radisan.com