بيمه مسئوليت شرکتهاي نصب و نگهداري آسانسورها و مالکان آسانسورها
   

 يكي از دوستان كه مدير آپارتمان مسكوني خود بود ، يك روز با اضطراب تماس گرفت و گفت آسانسور آپارتمان ما با سوارشدن مهمان يكي از واحدها كابل اتاقكش رها شده و با سرعت تمام به چاهك آسانسور سقوط كرده است .

با توجه به سيستمهاي ايمني آسانسور براي قفل ترمز در حين سقوط هيچكدام از آنها عمل نكرده است !

هر دستگاه آسانسور مشغول به كار در ساختمانهاي اداري ، تجاري و يا مسكوني توسط شركتي ساخته ميشود و توسط عده اي بهره برداري ميگردد و ممكن است اين آسانسور توسط پيمانكاري بصورت دوره اي بازرسي و نگهداري شود.

در صورت بروز حادثه ميتواند چهار مقصر داشته باشد:

1- سازنده آسانسور كه از استاندارها و قطعات مناسب استفاده نكرده باشد.

2- نگهداري كننده آسانسور كه بموقع و صحيح نگهداري نكرده باشد.

3- مدير مجتمع اداري يا تجاري و مسكوني كه نظارت بر عملكرد آسانسور نداشته است.

4- استفاده كننده آسانسور كه بطور ناصحيح از آسانسور استفاده كرده باشد.

در صورت بروز حادثه ممكن است تقصير بصورت تركيبي و درصدي شامل كليه 4 مقصر باشد كه هريك بايد بر اساس قوانين جبران خسارت جاني و مالي را بعهده بگيرند.

مقصر يا مقصرين حادثه در صورت داشتن بيمه نامه متناسب و معتبر ميتوانند از طرق شركت بيمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند.

امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌هاي‌ تجاري‌ و مسکوني ‌، جزء تاسيسات‌ اساسي‌ به‌ شمار مي‌روند. هر چند که‌ تعمير و نگهداري‌ دوره‌‌اي‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکين‌ انجام‌ مي‌ شود و ليکن‌ بروز حوادث‌ ناشي‌ از سهل‌‌انگاري‌ در نگهداري‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور مي‌‌گردد. بيمه مسئوليت مدني نگهداري آسانسور‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد.

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممکن است خطرات در يکي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

غرامت فوت ، نقص عضو و هزينه پزشكي

در آسانسورهاي باربر مالك آسانسور ميتواند علاوه بر پوشش جاني، پوشش مالي را نيز در بيمه نامه خود پيش بيني كند.

 حق بيمه سالانه آسانسور بر اساس ظرفيت
آيا مي دانيد بخشي از مسئوليت حوادث آسانسور در مجتمع هاي مسكوني ، اداري و تجاري به عهده مدير ساختمان
و بخشي ديگر به عهده شركت نكهداري كننده آسانسور است؟
آيا مي دانيد بيمه مسئوليت شركت نكهداري كننده مسئوليت مدير ساختمان را پوشش نمي دهد؟


كانال تلگرام portalbimeir@

رديف

ظرفيت آسانسور(نفر)

جمع تعهد هزينه پرشكي (ريال)

جمع تعهد فوت و نقص عضو(ريال)

حق بيمه سالانه (ريال)

1

3 نفر

150.000.000

8.400.000.000

654.000

2

4 نفر

200.000.000

11.200.000.000

872.000

3

6 نفر

300.000.000

16.800.000.000

1.308.000

4

8 نفر

400.000.000

22.400.000.000

1.744.000

5

10 نفر

500.000.000

28.000.000.000

2.180.000

6

13 نفر

650.000.000

36.400.000.000

2.834.000

7

21 نفر

1.050.000.000

58.800.000.000

4.578.000

 

 

   

بازگشت به صفحه بيمه هاي مسئوليت  

 

 

 

درخواست مشاوره اختصاصي رايگان

 

درصورتيكه آسانسور محل كار يا منزل شما داراي بيمه مسئوليت مدني آسانسور معتبر مي باشد لطفا با چاپ برچسب ذيل و درج تاريخ و نام شركت بيمه ، آن را جهت اطلاع و اطمينان سرنشينان آسانسور به داخل كابين نصب فرماييد.


 

طراحی و تولید توسط Radisan.com