بيمه نامه اي که هم اکنون قصد خريد آن را داشته و يا قبلا از طريق اين سايت خريداري نموده ايد اصالت آن از طريق سامانه سنهاب بيمه مرکزي از تاريخ شروع پوشش بيمه اي قابل استعلام مي باشد.
 سوالات متداول و راهنماي خريد اينترنتي
  مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين مسئول فني و ايمني معادن و صنايع معدني 
شرکت بيمه کارآفرين
کارگزاري رسمي بيمه - تماس 95-88848494
مشخصات عمومی بیمه گذار
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

 

 

شرح تعهدات

سقف تعهدات (ريال)

طرح طلايي

طرح نقره اي

طرح برنزي

طرح پلاتين

حدود تعهدات جاني

حداكثر تعهد هزينه پزشکي براي هرنفر درحادثه

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

 حداکثرهزينه پزشکي درطول مدت بيمه نامه

500.000.000

500.000.000

200.000.000

200.000.000

حداكثر غرامت فوت ونقص عضوبراي هرنفردرهرحادثه درماههاي عادي

2.310.000.000

2.310.000.000

2.310.000.000

2.310.000.000

حداكثر غرامت فوت براي هر نفردرهرحادثه درماههاي حرام

3.080.000.000

3.080.000.000

3.080.000.000

3.080.000.000

حداکثرتعهد بيمه گر براي غرامت فوت ونقص عضودرطول مدت اعتباربيمه نامه

12.320.000.000

12.320.000.000

 6.160.000.000

6.160.000.000

دادرسي

حداكثر پوشش هزينه هاي دادرسي

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

تعهدات

مالي

حداكثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي در هر حادثه

250.000.000

0

200.000.000

0

حداكثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي در طول مدت بيمه نامه

1.000.000.000

0

400.000.000

0

حق بيمه  سالانه با احتساب ماليات و عوارض

504 هزارتومان

425 هزار تومان

338   هزار تومان

286   هزار تومان

انتخاب طرح بيمه : 
تاريخ شروع بيمه نامه:انتخاب از تقویم مدت بيمه نامه يکسال از تاريخ شروع مي باشد 
شماره پروانه اشتغال: 
شماره عضويت نظام مهندسي معدن: 
آدرس شماره يک محل فعاليت مهندس معدن : الزامي 
آدرس شماره دو محل فعاليت مهندس معدن : اختياري
حداکثر تعهد هزينه پزشکي براي هرنفر درحادثه: 
حداکثرهزينه پزشکي درطول مدت بيمه نامه:
حداکثر غرامت فوت ونقص عضوبراي هرنفردرهرحادثه درماههاي عادي:
حداکثر غرامت فوت براي هر نفردرهرحادثه درماههاي حرام:
حداکثرتعهد بيمه گر براي غرامت فوت ونقص عضودرطول مدت اعتباربيمه نامه:
حداکثر پوشش هزينه هاي دادرسي:
حداکثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي در هر حادثه:
حداکثر تعهد بيمه گر بابت خسارت مالي در طول مدت بيمه نامه: