ثبت نام آنلاين درمان تکميلي در سيناد توسط بيمه شده
بيمه شده به راحتي ميتواند با ورود به سامانه ثبت نام اينترنتي بيمه درمان تکميلي اطلاعات خود و خانواده تحت تکفل خود را ثبت نموده و در ليست بيمه شدگان درمان تکميلي قرار گيرد

کارشناس اداره رفاه بيمه گذار به راحتي ميتواند با ورود به سامانه ثبت نام اينترنتي بيمه درمان تکميلي اطلاعات کارکنان متقاضي بيمه تکميلي و خانواده تحت تکفل  را ثبت نموده تا در ليست بيمه شدگان درمان تکميلي قرار گيرند و با گزارش گيري هاي مورد نياز ، فايل مورد نظر بيمه گر را آماده و به شرکت بيمه ارسال نمايد.


 
بيمه گذار به راحتي ميتواند با ورود به سامانه ثبت نام اينترنتي بيمه درمان تکميلي اطلاعات کارکنان متقاضي بيمه تکميلي و خانواده تحت تکفل  را با استفاده از فايل اکسل بارگذاري نموده تا در ليست بيمه شدگان درمان تکميلي قرار گيرند و با گزارش گيري هاي مورد نياز ، فايل مورد نظر بيمه گر را آماده و به شرکت بيمه ارسال نمايد.
 

              اهم موارد ثبت نام سامانه سيناد:

کنترل صحت کد ملي

کنترل فرمت تاريخ تولد

دريافت نسبت بيمه شده با اصلي و جلوگيري از ثبت نام نسبتهاي غير مجاز

کنترل فرمت شماره تلفن همراه بيمه شده اصلي

کنترل فرمت شماره شباي بيمه شده اصلي

دريافت تصاوير اسناد هويتي بيمه شده

اخذ اطلاعات واحد اداري بيمه شده اصلي

اخذ نوع رابطه استخدامي بيمه شده اصلي (شاغل / بازنشسته) (رسمي /پيماني / قراردادي/شرکتي)

اخذ موقعيت جغرافيايي بيمه شده اصلي

اخذ وضعيت و نوع بيمه پايه

اخذ اطلاعات ايثارگري / معلوليت / ... بيمه شدگان

تشخيص وضعيت کفالت بيمه شدگان توسط سامانه

صدور صورتحساب حق بيمه براي هر خانواده

صدور وکالت کسر از حقوق حق بيمه به امور مالي بيمه گذار توسط سامانه

ايجاد پنل دسترسي بيمه شده به اطلاعات درماني خود و خانواده بطور خودکار بمحض ثبت نام در Desktop , Mobile

امکان اتصال به سامانه احکام پرسنلي بيمه گذار و دريافت روزانه اطلاعات اعضاي جديد، تغييرات و ...

                     امکان اتصال به سامانه ثبت احوال.طراحی و تولید توسط Radisan.com