جهت دريافت الحاقيه افزايش تعهدات بيمه نامه ثالث خود بر روي شرکت بيمه صادر کننده بيمه نامه ثالث خود کليک فرماييد

     
                   

جدول ابلاغ شده از سوي بيمه مرکزي بابت حق بيمه ثالث در سال 1395

درباره حق بيمه شخص ثالث سال 1395

طراحی و تولید توسط Radisan.com