کتاب "بيمه حوادث گروهي دانشجويان" بزودي منتشر ميشود

کتاب "بيمه حوادث گروهي دانشجويان" نوشته فرشاد حاجيان و افشين ايرجي بزودي منتشر ميشود

اين کتاب شامل تجربه اجرايي چندين ساله نگارندگان در اجراي اين بيمه نامه مي باشدتاریخ انتشار: 1393/07/13
طراحی و تولید توسط Radisan.com