منظور از بيمه نامه هاي آتش سوزي صنعتي، بيمه نامه هاي آتش سوزي معمولي مي باشد كه صرفاً براي واحدهاي صنعتي صادر و آنها را تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار مي دهد. مرحله تكميل پرسشنامه و بازديد اوليه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي صنعتي حائز اهميت خاصي مي باشد بدين معني كه بيمه گزار مي بايست دقيقاً ارزش ساختمان، ماشين آلات، مواد اوليه اماني را به تفكيك ذكر نمايد. غير از آن ريز ارزش مبالغ بيمه شده هر يك از موارد فوق را نيز اعلام نمايد. كليه مراكز صنعتي شامل كليه كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه، ساختمان، تاسيسات، ماشين‌آلات، مواد اوليه، موجودي و محتويات هريك از مراكز ياد شده. به اين بيمه نامه نياز دارند.(برگرفته از سايت بيمه ايران)    
 شرايط و مراحل و مواردي كه در صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي بايد مورد توجه قرار گيرد بشرح ذيل مي باشد :
 • تكميل پرسشنامه توسط بيمه گزار: فرم چاپي تحت عنوان برگ پيشنهاد بيمه كه حاوي اطلاعات زير مي باشد توسط بيمه گزار تكميل و امضاء مي شود كه مبناي بيمه نامه آتش سوزي قرار مي گيرد، اهم اطلاعات مذكور شامل موارد زير مي باشد:
  1. نام بيمه گزار
  2. نشاني بيمه گزار
  3. نشاني محل مورد بيمه
  4. خطرات مورد درخواست بيمه گزار جهت پوشش بيمه اي
  5. اطلاعات مربوط به مورد بيمه از جمله ارزش هاي آنها
  6. سابقه و نوع آتش سوزي
  7. همسايگان محل مورد بيمه
  8. وضعيت تأمين نيروي برق
  9. وضعيت تأمين آب مصرفي و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزي
  10. وسائل و امكانات آتش سوزي
  11. وضعيت نگهباني محل مورد بيمه
  12. بيمه گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأييد مي نمايد كه به سؤالات پاسخ مطابق با واقعيت داده است.
 • پيشنهاد تكميل شده توسط صادر كننده بيمه نامه مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه نياز به بازديد از محل مورد بيمه احساس شود توسط كارشناسان بازديد اوليه از محل مورد بيمه بازديد بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر كننده بيمه نامه ارسال مي گردد.
 • صادر كننده بيمه نامه با بررسي و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازديد اوليه تهيه شده در مورد امكان صدوربيمه نامه آتش سوزي تصميم لازم را اخذ كه در اين حالت معمولاً سه وضعيت پيش مي آيد:
  1. يا مطابق بازديد بعمل آمده وضعيت ريسك به گونه اي است كه قبول آن اصلاً امكانپذير نمي باشد كه در اين حالت مراتب عدم پذيرش به بيمه گزار اعلام مي گردد.
  2. وضعيت ريسك به گونه اي است كه با انجام يك سري اصلاحات و توصيه هاي ايمني قابل پذيرش خواهد بود و لذا توصيه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازديد مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ريسك اقدام خواهد شد.
  3. در حالت سوم وضعيت ريسك، مطلوب و قابل قبول بوده كه در اين حالت بيمه گر مبادرت به تنظيم پيش نويس بيمه نامه نموده و نرخ حق بيمه متعلقه را تعيين مي نمايد.