بيمه نامه اي که هم اکنون قصد خريد آن را داشته و يا قبلا از طريق اين سايت خريداري نموده ايد اصالت آن از طريق سامانه سنهاب بيمه مرکزي از تاريخ شروع پوشش بيمه اي قابل استعلام مي باشد.
 سوالات متداول و راهنماي خريد اينترنتي
   بيمه نامه مسئوليت مدني استفاده کنندگان آسانسور 
شرکت بيمه کارآفرين

  کارگزاري رسمي بيمه - تماس 95-88848494
مشخصات عمومی بیمه گذار
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

ظرفيت آسانسور:
براي هر نفر از ظرفيت مجاز آسانسور در طول مدت بيمه نامه حداکثر تعهد هزينه پزشکي 50.000.000 ريال و حداکثر تعهد فوت و نقص عضو ماه عادي 2.100.000.000 ريال و حداکثر تعهد فوت و نقص عضو ماه حرام 2.800.000.000 ريال مي باشد.
 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه پزشکي هر نفر در هر حادثه:ريال 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه پزشکي در طول مدت بيمه نامه: 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه (ماه عادي):ريال 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه (ماه حرام):ريال 
حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بيمه نامه: 
تعداد طبقات: تعداد توقف آسانسور را در اين قسمت درج نماييد 
تعداد واحد در هر طبقه: 
نوع درب طبقات:نوع درب بيروني و خارج از کابين آسانسور را مشخص کنيد. 
نوع درب کابين: نوع درب داخل کابين آسانسور را مشخص کنيد. 
نوع ساختمان: 
نام مدير يا مالک ساختمان: 
سال نصب آسانسور: سال شمسي نصب آسانسور را درج فرماييد. 
نوع آسانسور:درصورتي که آسانسور از نوع باربر باشد جهت اطلاع از حق بيمه با دفتر تماس بگيريد 
نحوه سرويس و نگهداري دوره اي: 
کد پستي : مربوط به محل استقرار آسانسور (الزامي) 
آدرس: مربوط به محل استقرار آسانسور (الزامي) 
تاريخ شروع بيمه نامه:انتخاب از تقویم مدت بيمه نامه از تاريخ شروع يکسال شمسي مي باشد
>> شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني
>> برچسب رعايت ظرفيت سرنشين براي داخل کابين آسانسور