بيمه نامه اي که هم اکنون قصد خريد آن را داشته و يا قبلا از طريق اين سايت خريداري نموده ايد اصالت آن از طريق سامانه سنهاب بيمه مرکزي از تاريخ شروع پوشش بيمه اي قابل استعلام مي باشد.
 سوالات متداول و راهنماي خريد اينترنتي
    بيمه حوادث شغلي (سالانه)   
شرکت بيمه کارآفرين
کارگزاري رسمي بيمه - تماس 95-88848494
مشخصات عمومی بیمه گذار
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

شغل بيمه شده:
شغل بيمه شده مبناي پوشش بيمه حوادث مي باشد ، در صورتي که شغل شما در اين ليست نيست با ما تماس بگيريد.
 
سرمايه فوت و نقص عضو و هزينه پزشکي: 
نشاني دقيق محل کار: 
آيا درحال حاضر دچار نقص عضو يا معلوليت مي باشيد: 
آيا در حال حاضر سالم مي باشيد: 
قد: سانتيمتر 
وزن: کيلوگرم