بيمه نامه اي که هم اکنون قصد خريد آن را داشته و يا قبلا از طريق اين سايت خريداري نموده ايد اصالت آن از طريق سامانه سنهاب بيمه مرکزي از تاريخ شروع پوشش بيمه اي قابل استعلام مي باشد.
 سوالات متداول و راهنماي خريد اينترنتي
     بيمه نامه درمان مسافرتي خارج از کشور  
شرکت بيمه کارآفرين
کارگزاري رسمي بيمه - تماس 95-88848494
مشخصات عمومی بیمه گذار
نوع شخص:        
کد ملی:   تاریخ تولد: انتخاب از تقویم   جنسیت:
نام:   نام خانوادگی:   تلفن همراه:
نام پدر:   شماره شناسنامه:   تلفن ثابت:
کد پستی:   آدرس ایمیل:
آدرس پستی:

اطلاعات مسافر
Name: 
Last name: 
Birthdate:انتخاب از تقویم 
Birthdate:انتخاب از تقویم
Passport NO: 
اطلاعات مسافرت
مدت مسافرت: روز 
مقصد مسافرت: 
Zone: 
Coverage: 
سريال: