دستاوردهاي استفاده از سامانه portalbime.com/admin
صدور بسيار سهل بيمه نامه در محل آژانس بطور 24 ساعته
درج خودکار اطلاعات زائر از سامانه ثبت احوال با ورود کد ملي و تاريخ تولد بيمه شده در بيمه نامه.
عدم محدود بودن به ساعات کاري نمايندگان بيمه
امکان صدور دسته جمعي بيمه نامه با بارگذاري فايل اکسل در سامانه

متن بيمه نامه طبق نظر آژانس در چارچوب مقررات بيمه اي امکان پذير است.

حق بيمه 15 روزه
بيمه دانا با سرمايه فوت 1.000.000.000 ريال ، سرمايه نقص عضو 500.000.000 ريال و هزينه پزشکي 50.000.000 ريال

بدون پوشش عمليات تروريستي  141.700 ريال

با پوشش عمليات تروريستي 177.125 ريال


بيمه ايران با سرمايه فوت 1.000.000.000 ريال و هزينه پزشکي 50.000.000 ريال
با پوشش عمليات تروريستي  185.000 ريال 


استعلام و خريد اينترنتي بيمه  نامه حوادث عراق (بيمه ايران)

استعلام و خريد اينترنتي بيمه نامه حوادث عراق (بيمه دانا)